Grupy psychoterapeutyczne w Relatio

Start /  Menu Główne /  Psychoterapia / 

Grupa psychoterapeutyczna ambulatoryjna

Długoterminowa psychoterapia grupowa w małej grupie o charakterze psychodynamicznym.

Ilość sesji: sesje terapeutyczne 2x w tygodniu, sesja 1.5-godzinna.

Czas trwania: proces ukończenia leczenia w zależności od postępów w leczeniu i decyzji osoby leczącej się w dialogu z grupą i terapeutą (praktyka pokazuje, że nie krócej niż rok).

Ilość uczestników w grupie: 6-9 osób.

Personel zaangażowany w proces leczenia: 1 dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny z dużym doświadczeniem w pracy z grupą terapeutyczną, opieka merytoryczna nad procesem leczenia superwizora PTP. Możliwy udział koterapety posiadającego niezbędne przygotowanie psychoterapeutyczne.

Charakterystyka

Długoterminowa grupowa psychoterapia psychodynamiczna jest formą leczenia, w której grupa tworzy podtrzymujące środowisko, mogące stanowić duże oparcie psychologiczne dla jej uczestników, jednocześnie tworząc przestrzeń, w której badana i modyfikowana może być płaszczyzna nieświadomych konfliktów, matryca wzorców relacyjnych, charakterystyczny dla pacjenta repertuar mechanizmów obronnych czy nawet kompensacja obszarów deficytowych w strukturze osobowości. Istotą pracy w grupie długoterminowej jest udział w ewolucji całej grupy, eksplorowanie i nadawanie rozumienia jej nieświadomym założeniom, wyłaniającym się normom czy kulturze grupy, jak również pogłębiona analiza nieświadomych wzorców tworzenia się i przeżywania relacji powstających wewnątrz grupy. Indywidualna problematyka uczestników terapii rozumiana jest i analizowana w kontekście aktualnej problematyki grupy, a treści i wątki grupowe mogą pomieszczać w sobie indywidualne problemy poszczególnych pacjentów, które są poddawane analizie w grupie. Pacjentem w grupie długoterminowej jest każdy z uczestników z osobna, ale i w pewnym sensie cała grupa, która ewoluuje wraz z postępem procesu terapeutycznego w czym partycypują jej uczestnicy.

Przebieg leczenia

Grupy długoterminowe zazwyczaj mają charakter półotwarty. Oznacza to, że w trakcie jej trwania mogą do niej być włączani nowi pacjenci, jak również to, że ukończenie leczenia przez poszczególnych jej członków i ich odejście z grupy nie powoduje jej końca. Zarówno proces włączania do grupy, jak i jej kończenia nie są przypadkowe i są przedmiotem pracy grupy, budzą wiele emocji, będąc jednocześnie naturalną konsekwencją jej ciągłości. Zazwyczaj grupa taka liczy 6-9 uczestników, którzy spotykają się raz bądź dwa razy w tygodniu, by pracować nad swoimi dolegliwościami i problemami psychicznymi. Grupę prowadzi 1-2 psychoterapeutów psychodynamicznych posiadających doświadczenie w pracy z grupami.

Zalety

Psychoterapia grupowa długoterminowa pozwala osiągnąć głęboki wgląd w nieświadome konflikty oraz intrapsychiczne wzorce przeżywania siebie i innych. Jednocześnie dzięki swojej długoterminowości daje szansę na trwałą, strukturalną zmianę w obrębie trudności osobowościowych. Podtrzymujące środowisko jakim staje się grupa może być dalece korektywne względem obszarów deficytowych. Udział w grupie pozwala również zrozumieć siebie w kontakcie z innymi ludźmi i zmodyfikować niekorzystne wzorce relacyjne. Jako zaletę pracy w małej grupie psychoterapeutycznej można również traktować fakt, iż tworzy ona szerszy społeczny kontekst, który zarówno w swoim świadomym jak i nieświadomym wymiarze jest cennym i niezwykle ciekawym źródłem skojarzeń, refleksji i uczuć, będących pomocnymi w leczeniu. Na korzyść wyboru tej formy leczenia może przemawiać również fakt, iż przy znaczącej liczbie rozpoznań nie traci ona walorów psychoterapii indywidualnej, będąc jednocześnie bardziej przystępną cenowo ze względu na rozłożenie kosztów na wszystkich jej uczestników.

Ograniczenia

W przypadku osób skrajnie lękowych względem kontaktów społecznych, osób, które w bardzo znaczący sposób mogą różnić się od pozostałych członków grupy (na przykład bardzo duża różnica wiekowa), rozpoznań z kręgu psychoz, uzależnień bądź innych przyczyn wypływających z procesu konsultacyjno-diagnostycznego jako bardziej wskazana może być proponowana psychoterapia indywidualna lub grupa wsparcia.

Wskazania

Wskazania do leczenia w grupie psychodynamicznej długoterminowej obejmują zaburzenia z kręgu nerwic, zaburzeń osobowości, a także trudności psychosomatycznych oraz zaburzeń nastroju, jak i wszelkich problemów doświadczanych w relacjach z ludźmi i grupami społecznymi.

Psychoterapia psychodynamiczna długoterminowa w RELATIO

W ramach Relatio proponujemy Państwu możliwość podjęcia leczenia w małej grupie psychoterapeutycznej prowadzonej w nurcie psychodynamicznym przez dyplomowanych psychoterapeutów psychodynamicznych doświadczonych w pracy z grupami terapeutycznymi.

Grupa terapeutyczna spotyka się dwa razy w tygodniu na 1.5 godziny. Liczy 6-9 osób.

Grupa psychoteraputyczna w systemie weekendowym

Intensywna psychodynamiczna psychoterapia grupowa limitowana czasowo prowadzona w formule „psychoterapii indywidualnej na tle grupy”.

 

Ilość sesji terapeutycznych : 120 sesji terapeutycznych 1,5 godzinnych.

Czas trwania: 13 spotkań weekendowych pt. 18.00-21.15, sob. 9.00-18.45, ndz. 9-12.15.

Ilość uczestników w grupie: 8-10.

Personel zaangażowany w proces leczenia: 2 dyplomowanych psychoterapeutów psychodynamicznych z dużym doświadczeniem w prowadzeniu grup psychoterapeutycznych , lekarz psychiatra, opieka merytoryczna superwizora PTP.

 

Charakterystyka

Psychoterapia indywidualna na tle grupy jest jedną z form psychoterapii psychodynamicznej, która w swojej formule pomieszcza walory psychoterapii grupowej oraz indywidualnego kontaktu z terapeutą. Metoda ta opracowana została przez dr Piotra Drozdowskiego wieloletniego ordynatora Oddziału Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości CMUJ jako adaptacja psychoterapii psychodynamicznej do pracy w grupie terapeutycznej o limitowanym czasie trwania. Dziś jest uznaną, efektywną i powszechnie stosowaną w oddziałach leczenia nerwic i zaburzeń osobowości formą leczenia zaburzeń psychicznych.

Dookreślona struktura leczenia z wyznaczonym początkiem i końcem procesu grupowego w tym samym momencie dla wszystkich jego uczestników, duże zagęszczenie czasowe sesji terapeutycznych, udział dwóch terapeutów, z którymi pacjenci mogą pracować indywidualnie na tle przysłuchującej się i następnie dzielącej się swoimi refleksjami i odczuciami grupy sprawiają, że jest to najbardziej intensywna i dynamiczna formuła zastosowania rozumienia i warsztatu pracy w psychoterapii psychodynamicznej.

Przebieg terapii

Grupę tworzy 8-10 uczestników, którzy rozpoczynają i kończą terapię w tym samym czasie, grupa ma charakter zamknięty, co oznacza, że od chwili jej rozpoczęcia nie będą do niej przyjmowani nowi uczestnicy. Personel leczący stanowi dwoje dyplomowanych psychoterapeutów psychodynamicznych posiadających duże doświadczenie w pracy z grupami terapeutycznymi, lekarz psychiatra odpowiadający za ewentualne leczenie farmakologiczne oraz sprawujący pieczę nad przebiegiem terapii superwizor rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Pierwszy okres trwania terapii przewiduje opowiedzenie swoich życiorysów przez wszystkich uczestników leczenia. W tym czasie aktywność terapeutów jest mniejsza i koncentruje się na zauważaniu i komentowaniu nieświadomych, a obecnych w grupie lęków i skierowanych przeciw nim formom obrony, pragnień oraz wyłaniających się w grupie nieświadomych norm i założeń. Po okresie opowiadania życiorysów pacjenci mogą z wybranym z pary terapeutów podjąć pracę indywidualną skoncentrowaną na problemie, z którym zgłosili się do udziału w terapii. Praca terapeuty skupia się obszarach problemowych, objawowych, konfliktowych zgłaszanych przez pacjenta uwzględniając ich nieświadomą płaszczyznę jednocześnie mocno koncentrując się oraz eksplorując paralelny względem życia pacjenta sposób adaptacji, funkcjonowania i przeżywania siebie, terapeutów oraz pozostałych uczestników leczenia w grupie. Pozwala to w oparciu o doświadczenie „tu i teraz” uzyskać wgląd w nieświadomą konfliktowość, intrapsychiczne wzorce przeżywania siebie w relacji z innymi oraz stosowane mechanizmy obronne.

Grupa, która przysłuchuje się sesji indywidualnej, po jej zakończeniu ma czas na podzielenie się swoimi refleksjami, przemyśleniami, uczuciami, sposobem widzenia i przeżywania zarówno zgłaszanych trudności pacjenta, jak i jego funkcjonowania w grupie terapeutycznej. Czyni ją to swoistym społecznym lustrem, w którym może się przejrzeć każdy z jej uczestników. Lustrem bardzo szczególnym, gdyż w rozumieniu jakie nadają mu terapeuci, jak i z czasem cała grupa, daleko wykraczającym poza świadomy kontekst, do którego ograniczają się zwykłe społeczne grupy niemające charakteru terapeutycznego (rodzina, grupa towarzyska, zawodowa), a więc uwzględniającego nieświadome procesy w nich zachodzące.

W ramach przebiegu procesu leczenia w grupie terapeutycznej w tym modelu pracy proponowane są również pacjentom zajęcia z psychodramy, psychorysunku, wizualizacji, które poszerzają pole doświadczenia siebie w relacji z innymi uczestnikami grupy i jako osadzone w kontekście procesu grupowego mogą być poddawane głębszej analizie i stanowić kolejny element w poszerzeniu świadomości dotyczącej własnej problematyki.

W trakcie udziału w grupie terapeutycznej w modelu pracy indywidualnej na tle grupy pacjenci objęci są również opieką lekarza psychiatry, który odpowiada za ewentualne leczenie farmakologiczne jeśli takowe byłoby wskazane.

Uczestnicy grupy na jej zakończenie dostają kartę informacyjną definiującą w oparciu o diagnozę psychodynamiczną rozpoznanie diagnostyczne oraz ewentualne dalsze wskazania dotyczące leczenia.

Zalety

Grupa psychoterapeutyczna przebiegająca w modelu indywidualnym na tle grupy daje możliwość stosunkowo szybkiego uzyskania wglądu w obszary konfliktowe i wewnątrzpsychiczne wzorce relacyjne, znaczącej poprawy objawowej w przypadku zaburzeń nerwicowych, przeżycia korektywnego doświadczenia w oparciu o doświadczenie terapeutyczne, w którym dzięki charakterowi grupy i pracy terapeutów przerwana może zostać nieświadoma tendencja do powtarzania rozwiązań traumatyzujących i dezadaptacyjnych w relacjach z innymi. Są to oczywiste zalety tej intensywnej formuły pracy przy stosunkowo krótkim jak na standardy pracy terapeutycznej modelu postępowania.

Ograniczenia

Należy jednak wziąć pod uwagę, iż model ten niesie za sobą pewne ograniczenia związane z limitem czasowym, takie jak zarysowanie się szerszej problematyki niż początkowo zgłaszana jako problematyczna, która zostanie jedynie częściowo zreflektowana w trakcie przebiegu terapii, mniejszej niż w przypadku form długoterminowych szansy na przebudowę struktury wewnątrzpsychicznej pacjenta. Z uwagi na powyższe w przypadkach kiedy będzie się to wydawało potrzebne po zakończeniu tej formy leczenia część pacjentów może dostać wskazania do podjęcia psychoterapii długoterminowej, dla której uprzedni udział w intensywnej terapii grupowej może stanowić duży handicap.

Wskazania

Wskazania do leczenia w grupie pracującej w formule psychoterapii psychodynamicznej indywidualnej na tle grupy obejmują wszystkie zaburzenia z kręgu nerwic oraz zaburzeń osobowości, a także trudności psychosomatycznych oraz zaburzeń nastroju i wszelkich problemów doświadczanych w relacjach z ludźmi i grupami społecznymi.

Psychoterapia „indywidualna na tle grupy” w Relatio

Przedstawiając Państwu ofertę leczenia prowadzoną metodą „psychodynamicznej psychoterapii indywidualnej na tle grupy” mamy nadzieję umożliwić skorzystanie z tej formy pomocy tym wszystkim osobom, które pomimo wyraźnych wskazań, nie podejmowały leczenia w oddziałach leczenia nerwic najczęściej z powodów czasowych (konieczność 3- miesięcznego pobytu w godzinach dopołudniowych) lub emocjonalnej bariery jaką stanowi podjęcie leczenia szpitalnego.

Program leczenia proponowany przez Relatio zachowuje niezbędne standardy proponowanej metody pracy psychoterapeutycznej m.in. intensywność, dynamikę oraz bezpieczne ramy terapii, przy czym będąc opartym o spotkania weekendowe pozwala nie rezygnować pacjentom z aktywności życiowej, zawodowej czy edukacyjnej w tygodniu.

W trosce o korzystny i bezpieczny przebieg leczenia gwarantujemy Państwu opiekę dyplomowanych psychoterapeutów psychodynamicznych posiadających duże doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii w grupie, poparte pracą w specjalistycznych placówkach służby zdrowia, jak również możliwość korzystania z konsultacji lekarza psychiatry, który będzie sprawował opiekę medyczną nad grupą w ciągu całego jej trwania. Pieczę merytoryczną nad pracą psychoterapeutów oraz lekarza psychiatry będzie sprawował certyfikowany superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Jednocześnie podkreślamy fakt, iż pomimo bardzo starannej i odpowiedzialnej adaptacji programu leczenia nie jesteśmy oddziałem szpitalnym! Mamy świadomość ograniczeń płynących z tego faktu dotyczących leczenia pacjentów z częścią zaburzeń psychicznych. Decyzję o możliwości bezpiecznego korzystania z programu leczenia i kwalifikacji do niego będą podejmowane każdorazowo na podstawie konsultacji z lekarzem psychiatrą grupy oraz jednym z prowadzących psychoterapeutów!

Grupa wstępna dla pacjentów z rozpoznaniem uzależnień

Grupa wstępna dla pacjentów nadużywających alkoholu realizująca program psychoedukacji podstawowej.

 

Ilość sesji: 1x w tygodniu, sesja 2-godzinna.

 

Czas trwania: około 6 miesięcy. Czas udziału jest przybliżony i zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta i zaleceń terapeuty.

 

Ilość uczestników w grupie: 6-10.

 

Grupę prowadzi specjalista terapii uzależnień z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami uzależnionymi oraz w prowadzeniu terapii grupowej.

 

 

Charakterystyka

Grupa psychoedukacji podstawowej jest ukierunkowana na zdobycie przez uczestników wiedzy na temat swojej choroby oraz nabycie umiejętności ważnych dla utrzymywania abstynencji (tj. radzenia sobie z głodem alkoholowym). Uczestnicy wykorzystują swoją wzajemną obecność do rozpoznawania swoich objawów i funkcjonowania mechanizmów na drodze konfrontacji swojego doświadczenia z doświadczeniami innych. Grupa stanowi bezpieczne środowisko do eksploracji swoich problemów wynikających z uzależnienia, a w sytuacjach kryzysowych uczestnicy mogą uzyskać od siebie niezbędne wsparcie.

Pacjenci decydujący się na podjęcie leczenia zawierają pisemny kontrakt, wcześniej omawiany na spotkaniu indywidualnym z terapeutą.

 

Przebieg leczenia

Grupy mają charakter otwarty. Oznacza to, ze w trakcie jej trwania mogą być do niej włączani nowi pacjenci jak również to, że ukończenie leczenia przez poszczególnych jej członków i ich odejście z grupy nie powoduje jej końca.

 

Po zakończeniu etapu podstawowego pacjenci mają możliwość kontynuowania leczenia w grupie pogłębionej.

 

Grupę prowadzi 1 terapeuta posiadający doświadczenie i kwalifikacje do pracy z grupami.

 

Zalety

W leczeniu uzależnienia grupy odgrywają szczególnie istotną rolę.

Obecność innych osób z podobnym rozpoznaniem jest ważna ze względu na możliwość identyfikacji, konfrontacji, co w konsekwencji ma znaczący wpływ na zatrzymanie choroby i uruchomienie procesu zdrowienia.

 

Ograniczenia

Do grupy przyjmowane są osoby z min. 3-tygodniową abstynencją od środków psychoaktywnych, zawsze po konsultacji indywidualnej z terapeutą. Osoby niewykazujące zaburzeń psychotycznych, które adekwatnie potrafią funkcjonować w grupie.

 

Wskazania

 

Osoby pijące szkodliwie oraz osoby uzależnione.