Lidia Zawieja

specjalista ds. diagnozy i psychoterapii dla osób z nadmierną drażliwością i trudnością w kontroli impulsów, psychoterapeuta psychodynamiczny

Obszar aktywności zawodowej w Relatio:

diagnoza, pomoc psychologiczna i krótkoterminowa psychoterapia dla osób z nadmierną drażliwością i trudnością w kontroli impulsów;

interwencja kryzysowa w trudnych sytuacjach życiowych;

prowadzenie psychoterapii indywidualnej w nurcie psychodynamicznym;

warsztaty dla rodziców w oparciu o trening umiejętności wychowawczych.

Dotychczasowe doświadczenia zawodowe:

Aktualnie

2013 – nadal psychoterapeuta w Relatio;

2013 – nadal konsultant merytoryczny w Ośrodku Terapeutycznym Stowarzyszenia Pomocy Akson we Wrocławiu (konsultacje, poradnictwo, oraz wsparcie superwizyjne pracowników);

2009 – nadal psychoterapeuta w Ośrodku Terapeutycznym Stowarzyszenia Pomocy Akson we Wrocławiu. Diagnoza, pomoc psychologiczna i krótkoterminowa psychoterapia dla osób z nadmierną drażliwością i trudnością w kontroli impulsów. Psychoterapia psychodynamiczna, prowadzenie grup psychoterapeutycznych i psychoedukacyjnych;

2009 – nadal prywatny gabinet psychoterapeutyczny; psychoterapia psychodynamiczna;

2006 – nadal pracownik  Ośrodka Interwencji Kryzysowej Stowarzyszenia Pomocy Akson. Diagnoza, pomoc psychologiczna i krótkoterminowa psychoterapia dla osób z nadmierną drażliwością i trudnością w kontroli impulsów;

2004 – nadal realizacja i współrealizacja zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach.

Wcześniejsze doświadczenia zawodowe:

2013 udział ekspercki w pracach Zespołu ds. opracowania programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc przy Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej;

2012 – 2013 realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy
w rodzinie dla PCPR w Świdnicy; prowadzenie zajęć grupowych dla rodziców
w oparciu o trening umiejętności wychowawczych; prowadzenie konsultacji indywidualnych i zajęć grupowych dla mężczyzn stosujących przemoc domową;

2012 przeprowadzenie szkolenia, dla nauczycieli Gimnazjum im. W. S. Reymonta
w Marcinowicach z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole oraz trudności wychowawczych w  gimnazjum;

2012 prowadzenie warsztatów dla Pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej
z zakresu pracy ze sprawcami przemocy domowej;

2010 prowadzenie szkoleń dla kuratorów zawodowych: „Sprawcy Przemocy Domowej”;

2009 – 2013 koordynator merytoryczny w Ośrodku Terapeutycznym dla Sprawców Przemocy;

2009 – 2010 prowadzenie warsztatów profilaktycznych, treningów dla dzieci ze świetlicy „Iskierki”;

2008 – 2010 prowadzenie szkoleń z zakresu Interwencji w Przypadku Przemocy
w Rodzinie, dla funkcjonariuszy policji, kuratorów społecznych, pedagogów, psychologów;

2007 – 2009 pedagog w Ośrodku Terapeutycznym dla sprawców przemocy Stowarzyszenia Pomocy Akson; konsultacje i wsparcie osób dotkniętych przemocą domową;

2008 prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla młodzieży w LO;

2007 konsultacje dla rodzin z problemem przemocy domowej, praca
w ramach Zespołu Środowiskowej Pracy z Rodziną;

2007 współprowadzenie seminarium dla pracowników pomocy społecznej
i funkcjonariuszy policji z terenu województwa dolnośląskiego poświęcone tematyce przemocy;

2005 – 2008 wychowawca w Świetlicy Stowarzyszenia Psychoedukacji i Terapii EVOLUTIO;

2003 – 2005 wolontariat w świetlicy Stowarzyszenia Psychoedukacji i Terapii EVOLUTIO.

Dotychczasowa ilość godzin przeprowadzonej psychoterapii, konsultacji indywidualnych – około 2450 godzin. Dodatkowo około 600 godzin doświadczenia w prowadzeniu grup terapeutycznych oraz 1100 godzin warsztatów, szkoleń, grup psychoedukacyjnych.

Wykształcenie:

magister pedagogiki Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego o specjalizacji resocjalizacja; studia stacjonarne;

absolwentka Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego, Studium Psychoterapii Młodzieży, Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym – podyplomowe szkolenia  rekomendowane  przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej;

absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Inne ukończone szkolenia zawodowe:

2013 „Motywowanie sprawców przemocy domowej do zmiany, jako proces tworzenia wartości”;

2008 – 2011 Certyfikat Specjalisty do spraw przemocy oraz pracy terapeutycznej
z ofiarami i sprawcami przemocy ( nr 4/1/PPP/WCZSPZOZ);

2009 „Dziecko krzywdzone – Diagnoza i Interwencja”;

2009 „Metodologia pracy z osobą pokrzywdzoną przestępstwem”;

2009 szkolenie zaawansowane dla osób pracujących ze sprawcami przemocy w rodzinie;

2008 „Rozwiązywanie problemów w grupie”;

2008 „Mediacja – metoda rozwiązywania konfliktów i zapobiegania kryzysom”;

2008 „Diagnozowanie problemów i prowadzenie psychoterapii sprawców przemocy domowej”;

2004-2005 szkolenie w zakresie obrony przed przemocą w rodzinie (rozpoznawanie, leczenie i profilaktyka Zespołu Dziecka Maltretowanego);

2003 Trening twórczego myślenia i działania.

Staże kliniczne:

trzymiesięczny staż na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic w Katedrze
i Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – współprowadzenie psychoterapii grupowej  limitowanej czasowo metodą „psychoterapii indywidualnej na tle grupy”.

Superwizja:

superwizja grupowa – prowadzący mgr Paweł Glita w wymiarze 4 godziny miesięcznie;

superwizja grupowa w Ośrodku Interwencji Kryzysowej –  prowadzący mgr Andrzej Trzęsicki w wymiarze 2 godzin co dwa miesiące;

superwizja podczas stażu w Oddziale Leczenia Nerwic Katedry i Kliniki Psychiatrii UMW – prowadzący superwizor prof. dr hab. Adela Barabasz;

w latach 2008-2009 superwizja w Ośrodku Interwencji Kryzysowej prowadzona przez Macieja Wacholca.

Dotychczasowa łączna ilość godzin superwizji – 370 godzin.

Aktywność w organizacjach zawodowych:

członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej;

członek Ogólnopolskiego Porozumienia Osób, Instytucji i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.