STANDARDY POSTĘPOWANIA KLINICZNEGO

KONTRAKT TERAPEUTYCZNY

Sformułowanie kontraktu terapeutycznego jest integralną częścią procesu psychoterapii psychodynamicznej. Jest też istotnym elementem każdego procesu leczenia zaburzeń psychogennych (w tym farmakoterapii).

Postawienie wstępnej diagnozy klinicznej i psychodynamicznej oraz wybór adekwatnej – zarówno co do oczekiwań pacjenta, jak i jego potrzeb klinicznych, metody leczenia pozwala sfinalizować wstępny okres psychoterapii. Takim symbolicznym zakończeniem tego okresu, a jednocześnie niezwykle ważnym elementem samego procesu terapeutycznego jest właśnie kontrakt terapeutyczny.

W kontrakcie terapeutycznym należy określić, jak psychoterapia będzie przebiegała, odnosząc się do trzech kluczowych obszarów – ustalenia celów psychoterapii, ustalenia form pracy terapeutycznej oraz ustalenia formalnych warunków psychoterapii.

SUPERWIZJA

Standardy dotyczące superwizji realizowane w Specjalistycznej Poradni Leczenia Zaburzeń Psychogennych Relatio odpowiadają wymogom określanym przez najważniejsze stowarzyszenia zawodowe psychoterapeutów – Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.

Zakładają one konieczność stałej superwizji odbywanej przez praktykujących psychoterapeutów niezależnie od ich poziomu wykształcenia czy doświadczenia zawodowego. Oznacza to, że superwizji muszą poddawać się zarówno osoby dopiero rozpoczynające swoją pracę zawodową, jak i bardzo doświadczeni psychoterapeuci, również ci posiadający certyfikaty psychoterapeuty.

W Specjalistycznej Poradni Leczenia Zaburzeń Psychogennych Relatio przyjęliśmy zasadę absolutnego wymogu korzystania z superwizji przez każdego z pracujących tu psychoterapeutów. Przyjęliśmy również zasadę informowania o ilości godzin odbytej wcześniej superwizji oraz informowania o tym, kim są obecni superwizorzy pracujących u nas psychoterapeutów.

SZKOLENIE ZAWODOWE CZŁONKÓW ZESPOŁU

Zespół Specjalistycznej Poradni Relatio uczestniczy również w różnych formach szkoleń zawodowych.

Członkowie Zespołu należą i czynnie uczestniczą w pracach organizacji zawodowych mających na celu szkolenie i rozwój psychoterapii w Polsce – Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów.

Członkowie Zespołu uczestniczą (również czynnie jako prelegenci) w seminariach i konferencjach naukowych poświęconych psychoterapii, psychiatrii i psychologii klinicznej organizowanych w Polsce, co pozwala im na bieżąco poznawać najnowsze informacje z tych dziedzin.

Zespół Specjalistycznej Poradni Leczenia Zaburzeń Psychogennych Relatio jest również otwarty na wsparcie szkoleniowe młodych psychoterapeutów w pełni rozumiejąc konieczność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z osobami dopiero rozpoczynającymi szkolenie i pracę w tym zawodzie.

SPRAWY FORMALNE

Dokumentacja

Pracownicy Specjalistycznej Poradni Leczenia Zaburzeń Psychogennych Relatio prowadzą dokumentację leczniczą opisującą przebieg leczenia każdego pacjenta.

Dokumentacja ta ma charakter poufny i dostęp do niej ma jedynie prowadzący lekarz, psycholog czy psychoterapeuta.

Przechowywanie dokumentacji medycznej spełnia standardy określone przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Poufność

Prowadzona w Specjalistycznej Poradni Leczenia Zaburzeń Psychogennych Relatio psychoterapia objęta jest całkowitą tajemnicą.

Zasada zachowania niezbędnej poufności wynika z określających to aktów prawnych – Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, Ustawy o prawach pacjentów oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.

Udzielanie informacji członom rodziny

Pracownicy Specjalistycznej Poradni Leczenia Zaburzeń Psychogennych Relatio nie udzielają jakichkolwiek informacji osobom postronnym, w tym członkom rodziny pacjenta, jeśli nie wyrazi on sam takiej woli.

W sytuacji, gdy pacjent prosi o poinformowanie rodziny o przebiegu leczenia, spotkanie takie jest możliwe tylko wtedy, gdy nie wyklucza go wcześniej przyjęty kontrakt terapeutyczny.

Spotkanie lekarza, psychologa lub psychoterapeuty z członkiem rodziny odbywa się zawsze w obecności pacjenta, chyba że nie jest to możliwe z powodów obiektywnych, a jednocześnie jest niezwłoczne i niezbędne  (np. wobec nagłej hospitalizacji pacjenta).

Pacjent musi wcześniej wyraźnie i jednoznacznie poinformować (i potwierdzić to wpisem) do prowadzonej dokumentacji, kto w sytuacji nagłej może uzyskać informację o przebiegu jego leczenia.

Zasady powyższe dotyczą również telefonicznych zmian wcześniej ustalonych terminów wizyt – możliwe jest to tylko w sytuacji osobistego poinformowania o zmianie terminu.

Wydawanie zaświadczeń i opinii o przebiegu leczenia

Zaświadczenia o byciu leczonym w Specjalistycznej Poradni Leczenia Zaburzeń Psychogennych Relatio są wydawane tylko i wyłącznie na prośbę pacjenta. Informują one jedynie o fakcie bycia leczonym i ewentualnie o postawionym rozpoznaniu klinicznym (zgodnie z ICD X).

Wydanie zaświadczenia jest bezpłatne.

Opinie o przebiegu leczenia mogą być wydawane tylko po wcześniejszym ustaleniu tego z prowadzącym lekarzem, psychologiem lub psychoterapeutą. Niezbędnym w takim wypadku jest poinformowanie, do jakich celów ma być przygotowana takowa opinia (np. na potrzeby ZUS, Sądu, innych instytucji). Jeśli pacjent nie poinformuje wcześniej, że celem jego zgłoszenia się do Poradni było uzyskanie opinii, pracownik Poradni nie ma obowiązku jej wystawiania. W takiej sytuacji wydane zostanie jedynie zaświadczenie o byciu leczonym.

Wydanie opinii jest płatne.