DYSFUNKCJE OSOBOWOŚCI : LECZENIE PSYCHODYNAMICZNE

Jeśli masz trudność w nawiązywaniu i utrzymywaniu bliskich i intymnych związków z innymi, związki w których byłeś bądź jesteś były lub są w większości niesatysfakcjonujące lub obarczone trwałymi dysfunkcjami. Jeśli masz kłopot w wykonywaniu pracy na współmiernym własnym możliwościom poziomie czy też praca staje się osią Twojego życia w miejsce relacji interpersonalnych i zainteresowań bądź doświadczasz w niej powtarzających się konfliktów ze współpracownikami lub przełożonymi. Jeśli masz nierozwiązywalny kłopot z podjęciem życiowych wyborów, wciąż poddajesz sam siebie ocenie, boisz się odrzucenia, unikasz ludzi, wybierasz do kontaktu jedynie ludzi ważnych i podziwianych. Jeśli jesteś nadmiernie zahamowany lub impulsywny w którymś z ważnych obszarów życia: relacjach interpersonalnych, seksualności, agresywności, pasji. Doświadczasz uogólnionego niezadowolenia z życia.

Możliwe, że cierpisz na dyfunkcje osobowości : zaburzenia w obszarze cech osobowości bądź zaburzenie w strukturze osobowości.

Są to trwałe wzorce wewnętrznego doświadczenia i zachowania z niego wynikające, które są nieelastyczny i wszechobecne. Trwają od adolescencji lub wczesnej dosrosłości, prowadząc do cierpienia lub ograniczeń w życiu społecznym, w pracy lub innych ważnych obszarach (za DSM-V).

CECHY ZABURZENIA OSOBOWOŚCI

Sztywność bądź utrata elastyczności zachowania, a wraz z tym zmniejszona zdolność adaptacji w relacjach osobistych, społecznych, zawodowych

Zahamowanie normalnych zachowań w sytuacjach osobistych, społecznych, zawodowych

Wyolbrzymienie pewnych zachowań lub stanów emocjonalnych

Chaotyczne zmiany pomiędzy zahamowanymi i impulsywnymi wzorcami zachowań

Rozwój błędnego koła: nienormalne zachowania powodują nienormalne odpowiedzi na nie.

KONSEKWENCJE

Zmniejszona zdolność adaptacji do środowiska psychospołecznego oraz do zaspokajania wewnątrzpsychicznych potrzeb psychologicznych (min. zależności, seskualności, poczucia wartości) !

Nieświadomie wywoływanie w swoim środowisku psychospołecznym patologicznych odpowiedzi, które wtórnie wzmacniają zaburzenie !

FUNKCJE I STRUKTURY PSYCHICZNE UWZGLĘDNIANE PRZY DIAGNOSTYCE I LECZENIU ZABURZEŃ OSOBOWOŚCI

Tożsamość

Kryteria diagnostyczne dla zaburzeń osobowości : rozproszenie tożsamości tj. brak lub jedynie częściowe zintegorowanie obrazu siebie i innych. Doświadczenie siebie i innych pofragmentowane, skrajne, niestabilne, z zaburzoną ciągłością, trudność w rozumieniu własnych stanów wewnętrznych i stanów innych osób.

Operacje obronne

Kryteria diagnostyczne dla zaburzeń osobowości : przewaga pierwotnych mechanizmów obronnych (rozszczepienia, idealizacji, identyfiakcji projekcyjnej, omnipotentnej kontroli, zaprzeczenia). Charakterystyczne dla tych operacji obronnych jest wzajemne rozplecenie obszarów przeżywania związanych z pozytywnym afektem i obszarów związanych z negatywnym afektem oraz przynależnych im reprezentacji psychicznych siebie i innych.

Zdolność testowania rzeczywistości

Kryteria diagnostyczne dla zaburzeń osobowości : zacierające się granice między doświadczaniem rzeczywistości wewnętrznej i zewnętrznej, zmniejszona zdolność rozumienia realiów interpersonalnych i złożoności kontekstów społecznych, nieadekwatność poznawcza i afektywna względem sytuacji w środowisku psychospołecznym.

Jakość relacji

Kryteria diagnostyczne dla zaburzeń osobowości : zmniejszona zdolność lub niemożność tworzenia i podtrzymywania wzajemnej i intymnej więzi, dominujące nastawienie na spełnianie własnych potrzeb w relacjach lub znaczące zahamowanie ich ekspresji, przewaga agresji w relacjach interpersonalnych lub całkowity jej brak, trudność w połączeniu czułości, intymności i seksualności w relacjach miłosnych.

Wartości moralne

Kryteria diagnostyczne dla zaburzeń osobowości: brak zaangażowania w wartości i ideały, które są spójne, elastyczne i zintegrowane z obrazem siebie, sztywność moralna, nadmierny samokrytycyzm lub całkowity jego brak, chwiejność funkcjonowania moralnego zawarta między sztywnymi, surowymi standardami, a ich zawieszenie, brakiem i permisywnością na zachowania sprzeczne z dominującymi normami społecznymi. Poframentowanie w obszarze moralności.

Typy zaburzeń osobowości wg. Międzynarodowej Klasyfikacji Zaburzeń Psychicznych DSM-V :

osobowość paranoiczna, osobowość schizoidalna, osobowość schiotypowa, osobowość histrioniczna, osobowość narcystyczna, osobowość borderline, osobowość antysocjalna, osobowość unikająca, osobowość zależna, osobowość obsesyjno-kompulsywna

Pacjent może posiadać cechy, które nie wypełniają w pełni kryteriów któregoś z typów zaburzenia bądź należą do więcej niż jednaego typu.

W LECZENIU DYSFUNKCJI OSOBOWOŚCI tj. zaburzeń cech lub struktury osobowości zakładamy:

Po pierwsze: diagnozę różnicową od zespołów objawowych mogących mieć charaker jedynie reaktywny w odpowiedzi na jednorazowe wydarzenia w otoczeniu pacjenta. W przypadku stwierdzenia zaburzenia określnie jego głębokości oraz zakresu.

Po drugie: pomoc pacjentowi w zrozumieniu funkcji pełnionej przez sztywne procesy obronne przejawiające się w istotnych relacjach z innymi, doświadczaniu siebie czy w warstwie objawowej.

Po trzecie: pomoc w tolerowaniu emocjonalnej świadomości nieakceptowanych aspektów życia wewnętrznego, które pozostawały dotąd odszczepione w celach obronnych od zasadniczego obrazu Ja pacjetna i ich funkcjonalne włączenie w obszar życia psychicznego i społecznego.

Leczenie dysfunkcji osobowości wymaga dużego doświadczenia i umiejętności technicznych niezbędnych do dokonania zniuansowanej diagnozy, przyjęcia odpowiedniej strategii teraputycznej oraz nieustannego monitorowania i demontowania operacji obronnych związanych ze sztywnością struktury psychicznej. Psychoterapeuci Specjalistycznej Poradni Psychoterapii i Psychiatrii Psychodynamicznej RELATIO profesjonalnie przeprowadzą Cię przez fazę diagnostyczną, zaplanują adekwatne postępowanie lecznicze, a przy Twojej motywacji do zmiany poprowadzą proces terapeutyczny.