PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA

Psychoterapia psychodynamiczna jest wiodącym współcześnie paradygmatem diagnozy i leczenia zaburzeń psychicznych.

Na tle innych nurtów psychoterapeutycznych wyróżnia się najpełniejszą koncepcją psychiki człowieka uwzględniającą nieświadome struktury psychiczne zbudowane w oparciu o zinternalizowane wzorce relacyjne oraz zweryfikowanymi klincznie narzędziami pracy pozwalającymi uyzskać długoterminowe i głębokie efekty w leczeniu zaburzeń psychicznych.

Psychoterapia psychodynamiczna bazuje na dziedzictwie klasycznej myśli psychoanalitycznej reprezentowanej przez min. Sigmunta Freuda, Melannie Klein, Donalda Winnicotta, Heinza Hartmana, Annę Freud. Współcześnie nurt psychodynamiczny ewoluuje w oparciu o najnowszy dorobek naukowy z obszaru neuronauki i psychiatrii.

Dzięki stosowaniu modelu leczenia psychodynamicznego przez renomowane ośrodki kliniczne na świecie (min. Personality Disorders Institute Weill Medical College of Cornell University USA ), poza stałą rewizją i uwspółcześnieniem w warstwie teoretycznej, doczekał się on zaawansowanego i wyspecjalizowanego warsztau pracy. Dobór strategii terapeutycznej uzależniony jest od diagnozy, co pozwala objąć leczeniem szerokie spektrum zaburzeń psychicznych. Pierwszoplanową postacią współczesnej psychoterapii psychodynamicznej jest Otto Kernberg, profesor Personality Disorders Institute Weill Medical College of Cornell University (USA).

Leczenie psychodynamiczne może poszczycić się zweryfikowaną skutecznością potwierdzoną wieloletnimi badaniami naukowymi (Shedler, 2010 w: American Psychologist, tom 65(2) Luty – Marzec 2010, s. 98-109, University of Colorado Denver, School of Medicine), z których wynika, że psychoterapia w tym ujęciu prowadzi nie tylko do redukcji objawów, ale również zakłada podstawowe zmiany w zakresie funkcjonowania społecznego i interpersonalnego. Co więcej, dzięki temu, iż modyfikacji podlegają struktury intrapsychiczne pacjenta, osiągnięte efekty najczęściej mają charakter trwały, a nie jedynie chwilowy i adaptacyjny.

W procesie diagnozy i leczenia terpaeuta psychodynamiczny myśli o pacjencie w kategoriach nieświadomych konfliktów, mechanizów obronnych, deficytów, zniekształconych struktur wewnątrzpsychicznych i uwewnętrznionych trwałych wzoraców relacyjnych. Przy czym uwzględnia uwarunkowania konstytucjonalne takie jak określona reaktywność i wrażliwość układu nerwowego, temperament czy poziom inteligencji.

Sesje terapeutyczne odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu i trwają 50 minut. W zależności od problematyki pacjenta, terapeuta proponuje formę psychoterapii ekspresywną lub podtrzymującą. Forma ekspresywna oparta jest na pogłębionej analizie nieświadomości pacjenta i wykorzystuje techniki klaryfikacji, konfrontacji oraz interpretacji. Forma podtrzymująca bazuje na kontenerowaniu, mentalizacji i wspieraniu służących adaptacji mechanizmów obronnych.

Podczas sesji terapeutycznych, poza zajmowaniem się świadomą i dostępną warstwą objawów i dysfunkcji pacjenta, terapeuta próbuje „usłyszeć” przejawy nieświadomych motywacji, uczuć, lęków i pragnień oraz związanych z nimi mechanizmów obronnych, konfliktów inrapsychicznych i wzorców relacyjnych. Dzięki temu możliwy staje się wgląd w dynmikę diagnozowanej problematyki oraz jej systematyczne przepracowanie w procesie leczenia dla którego kluczowa staje się stała eksploracja tego, co świadomie i nieświadomie, dzieje się w przeniesieniowej relacji z terapuetą.

Decydując się na psychoterapię w Specjalistycznej Poradni Psychoterapii i Psychatrii Psychodynamicznej RELATIO wybierasz kontakt z psychoterapeutami, którzy ukończyli specjalistyczne szkolenie w zakresie psychoterapii psychodynamicznej, stale superwizują swoją pracę terapeutyczną oraz legitymują się dużym doświadczeniem klinicznym nabytym dzięki pracy w placówkach służby zdrowia oraz indywidualnej praktyce. Przed rejestracją zapraszamy do zapoznania się z życiorysami zawodowymi członków naszego zespołu.