PSYCHOLOGIA KLINICZNA

Psychologia kliniczna jest dziedziną znajdującą się pograniczy psychologii i medycyny. Specjaliści psycholodzy klinicznej zajmują się etiologią, diagnozą oraz leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych.

Tytuł specjalisty psychologii klinicznej, zdobywa się w wyniku kilkuletniego, podyplomowego szkolenia, obejmującego zarówno wiedzę teoretyczną, ale również praktykę w ramach obowiązkowych staży na oddziałach medycznych.

Diagnoza psychologiczna prowadzona przez specjalistę psychologii klinicznej ma na celu dogłębną analizę stanu psychicznego badanego.

Psycholog diagnozuje pacjenta odnosząc się do zgłaszanych przez niego skarg objawowych, opisów dysfunkcji behawioralnych oraz danych pozyskanych z wywiadu rodzinnego.

Psycholog będący specjalistą psychologii klinicznej może jednak użyć również wielu innych, rozbudowanych, wyspecjalizowanych metod diagnostycznych – medycznego wywiadu ustrukturowanego (celowanego), dynamicznej analizy wzorca relacji interpersonalnej oraz szeregu testów psychologicznych i neuropsychologicznych.

Psycholog kliniczny będący jednocześnie psychoterapeutą psychodynamicznym integruje wiedzę medyczną wywodzącą się z obszaru psychologii klinicznej z psychodynamicznym i psychoanalitycznym rozumieniem pacjenta. Reflektuje on więc zgłaszane przez pacjenta skargi objawowe i behawioralne zarówno w kontekście opisywanym przez medyczne systemy klasyfikacji chorób (ICD-10, DSM-V) jak i też analizy nieświadomego, intrapsychicznego wzorca funkcjonalnego badanego.

Reasumując – specjalista psychologii klinicznej pracujący w paradygmacie psychodynamicznym, podejmując diagnozę kliniczną uwzględnia też znaczenie wpływu nieświadomych mechanizmów psychicznych pacjenta na jego aktualny stan psychiczny i poziom funkcjonowania społecznego.

W naszej ocenie tylko takie wielowymiarowe spojrzenie na problemy pacjenta jakie daje kliniczna psychologia wzbogacona o psychodynamiczne rozumienie, pozwala na przeprowadzenie dogłębnej diagnozy pacjenta. Następstwem tego będzie wybór najbardziej adekwatnej formy dalszego postępowania klinicznego, którego celem jest uzyskanie znaczącej i trwałej poprawy zdrowia i samopoczucia psychicznego pacjenta.

Leczenie prowadzone przez specjalistę psychologii klinicznej pracującego w paradygmacie psychodynamicznym ma charakter złożony i zintegrowany.

Specjalista psychologii klinicznej prowadzi: krótkoterminowe oddziaływania psychologiczne – interwencję kryzysową oraz poradnictwo psychologiczne.

Interwencja kryzysowa podejmowana jest w sytuacji nagłego, niespodziewanego kryzysu psychicznego pacjenta będącego następstwem doświadczenia przez niego sytuacji traumatycznej. Są to zazwyczaj ważne życiowo, urazowe sytuacje związane z przeżyciem straty kogoś ważnego (reakcje żałoby, rozwód, separacja, poważny konflikt interpersonalny) lub czegoś ważnego (utrata pracy, problemy zdrowotne, utrata poczucia bezpieczeństwa). Interwencja kryzysowa ma na celu wsparcie pacjenta, złagodzenie doświadczanego przezeń cierpienia oraz uniknięcie dalszej dezorganizacji stanu psychicznego. Pozwala ona zintegrować trudne doświadczenia, zrozumieć ich intrapsychiczny wymiar, czasami też nadać im nowy sens.

Interwencja kryzysowa realizowana jest zazwyczaj w przebiegu 10-12 co tygodniowych sesji terapeutycznych.

Poradnictwo psychologiczne jest metodą leczenia, którą proponujemy pacjentowi w sytuacji braku jednoznacznych wskazań klinicznych do podjęcia długoterminowej psychoterapii wglądowej. Celem takowej interwencji terapeutycznej jest jedynie nieznaczna modyfikacja schematów poznawczo-emocjonalnych i uwewnętrznionych wzorców relacyjnych pacjenta. Zakładamy, że pewne dysfunkcje osobowościowe pacjenta w określonych warunkach środowiskowych mogą być przyczyną jego dyskomfortu psychicznego i pogorszonego samopoczucia. Gdy mamy takie właśnie wskazania kliniczne to poradnictwo psychologiczne może być wystarczającym poziomem interwencji medycznej – zwłaszcza wobec braku jednoznacznej decyzji pacjenta co do podjęcia intensywniejszego leczenia. Zazwyczaj jednak poradnictwo psychologiczne pozwala na określenie kierunków do dalszej pracy klinicznej realizowanej później w ramach długoterminowej psychoterapii psychodynamicznej.

Poradnictwa psychologiczne realizowane jest zazwyczaj w ramach nie więcej nić kilkunastu, cotygodniowych sesji terapeutycznych

Specjalista psychologii klinicznej, który dodatkowo ukończył 4-letnie, całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii psychodynamicznej, może prowadzić również psychoterapię psychodynamiczną długoterminową. Jest to złożona procedura medyczna mająca na celu uzyskanie wglądu w przebieg nieświadomych procesów wewnątrzpsychicznych. Celem terapeutycznym psychoterapii psychodynamicznej jest zrozumienie oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów wewnątrzpsychicznych pacjenta: uwewnętrznionych wzorców relacyjnych, nierozwiązanych konfliktów popędowych, nieadekwatnych mechanizmów obronnych, zaburzonego schematu self-obiekt oraz szeregu innych. Następstwem tego jest znacząca i trwała poprawa samopoczucia pacjenta oraz uzyskanie przez niego lepszego poziomu funkcjonowania w relacjach społecznych i interpersonalnych.

Magister Edyta Wierzbicka ma wieloletnie doświadczenie zawodowe, jest specjalistą psychologii klinicznej oraz psychoterapeutą psychodynamicznym.

W ramach swojej praktyki w Poradni Relatio prowadzi diagnozę psychologiczną, interwencję kryzysową, poradnictwo psychologiczne oraz długoterminową psychoterapię psychodynamiczną.